ಪರಲೋಕದವನೇ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲೀಯೇ – Paralokadavane, parakramasaliye

727

ಪರಲೋಕದವನೇ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲೀಯೇ… //2//

ಸಕಲವ ಆಳ್ವವವನೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ
ಒಂದುಯಿಲ್ಲ… //2//

ಎಲ್‍ಷಡಾಯ್, ಎಲ್‍ಷಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೇ… //2//

ಸ್ತುತಿಸುವೆವೂ, ಹೊಗಳುವೆವೂ, ನಮಿಸುವೆವೂ… //2//

ಯೇಹೋವಾ ಮಿಸ್ಸೀಯೇ ಜಯತಂದ ದೇವನೇ… //2//

ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವೂ, ಹೊಗಳುವೆವೂ, ನಮಿಸುವೆವೂ… //2//

ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದುಯಿಲ್ಲ… //4//

ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸುಖತಂದ ದೇವನೇ… //2//

ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವೂ, ಹೊಗಳುವೆವೂ, ನಮಿಸುವೆವೂ… //2//

ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದುಯಿಲ್ಲ… //4//

ಎಲ್ರೋಹೀ, ಎಲ್ರೋಹೀ… ಕಾಣುವ ದೇವನೇ… //2//

ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವೂ, ಹೊಗಳುವೆವೂ, ನಮಿಸುವೆವೂ… //2//

ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದುಯಿಲ್ಲ… //4//

 

 

 

 

 

 

Paralokadavane, parakramasaliye… //2//

Sakalava aḷvavavane, ninninda asadhyavu
onduyilla… //2//

El‍ṣaḍai, el‍ṣaḍai sarvashakta devane… //2//

Stutisuvevu, hogaḷuvevu, namisuvevu… //2//

Yehova mis’siye jayatanda devane… //2//

Ninna stutisuvevu, hogaḷuvevu, namisuvevu… //2//

Ninninda asadhyavu onduyilla… //4//

Yehova rapha sukhatanda devane… //2//

Ninna stutisuvevu, hogaḷuvevu, namisuvevu… //2//

Ninninda asadhyavu onduyilla… //4//

Elrohi, elrohi… Kaṇuva devane… //2//

Ninna stutisuvevu, hogaḷuvevu, namisuvevu… //2//

Ninninda asadhyavu onduyilla… //4//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*