ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನಯ ಒಡೆಯ-Paraloka tandeye nannaya odeya

520

ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನಯ ಒಡೆಯ

ದೂತರೂ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವಾತನೇ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ವಂದಿಪೆ

ಇಂದು… ಎಂದು ನೀ ಆರಾಧ್ಯನೇ

ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನು

ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆಂದು ಯೋಗ್ಯನು

ಆರಾಧನೆಯೂ ಸ್ತುತಿ ಗೌರವವು

ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆಂದು ನೀ ಯೋಗ್ಯನು

1.ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕಾ

ದೂತರು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವಾತನೇ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ವಂದಿಪೆ ಇಂದು ಎಂದು ನೀ ಆರಾಧ್ಯನೇ

||ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ||

2.ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀ ಸಂತೈಸುವಾತನೇ

ದೂತರು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವಾತನೇ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ವಂದಿಪೆ ಇಂದು ಎಂದು ನೀ ಆರಾಧ್ಯನೇ

||ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ||

Paraloka tandeye nannaya oḍeya

dutaru nityavu aradhisuvatane

kr̥tajnateyinda ninna munde vandipe

indu… Endu ni aradhyane

parisud’dhanu ni stutige patranu

stotragaḷigendu yogyanu

aradhaneyu stuti gauravavu

honduvadakkendu ni yogyanu

1.Yesuve kartane nannaya rakṣaka

dutaru nityavu aradhisuvatane

kr̥tajnateyinda ninna munde

vandipe indu endu ni aradhyane

||parisud’dhanu ni||

2.Pavitratmane ni santaisuvatane

dutaru nityavu aradhisuvatane

kr̥tajnateyinda ninna munde

vandipe indu endu ni aradhyane

||parisud’dhanu ni||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*