ಪರಲೋಕ ಪ್ರಭುವರನೆ ನೀನು ಬಾ ಎಮ್ಮ-Paraloka prabhuvatane ninu ba emma

242

ಪರಲೋಕ ಪ್ರಭುವರನೆ ನೀನು ಬಾ ಎಮ್ಮ               ಮಧ್ಯದೊಳು
ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದೀಗ ಎಮ್ಮನು ಹರಸಯ್ಯಾ,ನೀರುತವು         ಸದ್ಗುರವೇ
ಘನ ಮಹಿಮೆಯ ನಿನಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಂದಿಸಿ                 ಹರ್ಷಿಸುವೇ

1.ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯವೇ ದೀನರ ಹೃದಯದ                  ಅಧಿಪತಿಯೇ
ಚರಣವ ಪಿಡಿದಿರುವ ಎಮ್ಮನು                             ಪರಿಶುದ್ದಗೊಳಿಸೀಗಲೇ
ವಾಗ್ದಾನದಾ ಪ್ರಭುವೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಇಳಿದು           ಬಾರೈ

2.ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಯೊಳು ನಾನಿರಲು
ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗಿಸಿ ಎನ್ನನು ಕರುಣೆಯಿಂ              ಹರಸಯ್ಯಾ
ಕಾರುಣ್ಯನೇ ಗುರುವರನೇ ಎನ್ನನು                      ಧನ್ಯನಾಗಿಸಯ್ಯಾ

3.ತಾಯೆನ್ನ ಮರೆತರೂ ಅಯ್ಯಾ ನೀನೆನ್ನ ಮರೆಯದಂತೇ
ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದಲೇ ಎನ್ನಯ ಮನವ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ                        ಮಾಡ್ಯೆ
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮಯ ಅರಸನೆ
ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯಾ

Paraloka prabhuvarane ninu ba em’ma madhyadoḷu
tvaritadi bandiga em’manu harasayya,nirutavu sadgurave
ghana mahimeya ninage nillisi vandisi harṣisuve

1.Bhaktara asrayave dinara hr̥dayada adhipatiye
caraṇava piḍidiruva em’manu parisuddagoḷisigale
vagdanada prabhuve ninu mahimeyiṁ iḷidu barai

2.Karuṇa sagarane ninnaya kr̥pe yoḷu naniralu
kaṣṭava naṣṭava nigisi ennanu karuṇeyiṁ harasayya
karuṇyane guruvarane ennanu dhan’yanagisayya

3.Tayenna maretaru ayya ninenna mareyadante
ninnatmadindale ennaya manava prajvalisa maḍye
yehovane nam’maya arasane
iḷidu barayya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*