ಪರಿಶುದ್ದಾರಗಿ, ದೀನರಾಗಿ – Parishuddaragi dinaragi

255

ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ
ಪರಿಶುದ್ದಾರಗಿ, ದೀನರಾಗಿ, ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ಆತ್ಮದಿಂದ, ಸತ್ಯದಿಂದ, ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಟಯಿಂದ, ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ಐಕ್ಯರಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ

ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಸ್ತುತೀಯಹೊಂದಲು
ನನ್ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಆತನೇ ಆಳಿಸಿದ… ಹಾಲೆಲೂಯ
ಕರಗಳನೇತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ಸ್ವರವನೆತಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ಹ ಕರ್ತನ
ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ಕೀರ್ತನಾನೇ ಹಾಡುತ್ಹ ನರ್ತನೇ ಮಾಡುತ್ಹ ಕರ್ತನ
ಸ್ತುತಿಸಿರಿ
ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗುತ್ಹ ಹೃದಯವಯತಿ ಕರ್ತನ
ಸ್ತುತಿಸಿರಿ

ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಸ್ತುತೀಯಹೊಂದಲು
ತನ್ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನನನ್ನು ಮಾಡಿದ… ಹಾಲೆಲೂಯ

ಆತನನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಸ್ತುತೀಯಹೊಂದಲು
ನನ್ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಆತನೇ ಆಳಿಸಿದ… ಹಾಲೆಲೂಯ
ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya
parishuddaragi, dinaragi, kartana stuthisiri
athmadinda, satyadinda, karthana stuthisiri
kr̥tajnaragi, pratiṣṭayinda, karthana stuthisiri
aikyaragi, santoṣhadinda, karthana stuthisiri

atane yogyanu stuthiyahondalu
nan papavella atane aḷisida… Haleluya
karagaḷaneti cappaḷe taṭṭuta kartana stuthisiri
svaravaneti jayaghoṣa maḍut’ha karthana stuthisiri
kirtanane haḍut’ha nartane maḍut’ha kartana stuthisiri
taleyannu bagut’ha hr̥dayava yati karthana stuthisiri

atane yogyanu stuthiyahondalu
tan mahimegagi nanannu maḍida… Haleluya

atanane yogyanu stutihyahondalu
nan papavella atane aḷisida… Haleluya
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*