ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಲೋಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – Parisud’dha ellade paraloka

359

ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಲೋಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,
ನರಕವೂ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದು… //2//

1.ಬೈಬಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಲದು,
ನೀನು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಬಾಳಬೇಕು, ಪರಲೋಕಬೇಕೆಂದರೆ… //2//

2.ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಾಲದು,
ನೀನು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಹಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಬಾಳಬೇಕು, ಪರಲೋಕಬೇಕೆಂದರೆ… //2//

3.ಕೈಯೋಡ್ಡಿಬೇಡಿದರೂ ಸಾಲದು, ನೀನು
ಕಾಣಿಕೆಯ ಸುರಿದರು ಸಾಲದು… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಬಾಳಬೇಕು, ಪರಲೋಕಬೇಕೆಂದರೆ… //2//

 

 

 

Parisud’dha ellade paraloka sadhyavilla,
narakavu ninage tappalaradu… //2//

1.Baiballannu hiḍidare saladu,
ninu praise da larḍ heḷidaru saladu… //2//
Parisud’dhanagabeku sakṣhiyagi
baḷabeku, paralokabekendare… //2//

2.Alayakke hodaru saladu,
ninu hallelluya haḍidaru saladu… //2//
Parisud’dhanagabeku sakṣhiyagi
baḷabeku, paralokabekendare… //2//

3.Kaiyoḍḍibeḍidaru saladu, ninu
kaṇikeya suridaru saladu… //2//
Parisud’dhanagabeku sakṣhiyagi
baḷabeku, paralokabekendare… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*