ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ-Purna manassininda

441

ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು
ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಎಂದೆಂದೂ
ನಿನ್ನಯ ಅಜ್ಞೇಯ ಮೀರದೆ
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿಯೆ
ಜೀವಿಸುವೆನು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ

1.ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುವ ಯೇಸುವು
ಧೈರ್ಯವ ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ
ಆತನೆ ಶಾಂತಿ ಧೈರ್ಯಪಾಲಕ ಆತನೆ
ಜಯದ ಮಾರ್ಗದ ರಕ್ಷಕ

2.ಯೇಸುವೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕ
ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು
ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದ
ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನಯ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ

Purṇa manas’sininda ninnannu
huḍukuttiruve nanu endendu
ninnaya ajneya mirade
nanu ninage vidheyanagiye
jivisuvenu lokadalliye

1.Santiya koḍuva yesuvu
dhairyava koḍuva rakṣaka
atane santi dhairyapalaka atane
jayada margada rakṣaka

2.Yesuve adbhuta rakṣaka
namagagi lokakke bandanu
namagagi silubeya mele erida
Namagagi tannaya raktava surisida

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*