ಬರ್ತಾನಣ್ಣಾ ನನ್ನೇಸು ದೂತ – Bartanaṇṇa nannesu duta

431

ಬರ್ತಾನಣ್ಣಾ ನನ್ನೇಸು ದೂತ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಮಾಡ್ತಾನಣ್ಣಾ ನನ್ನೇಸು ನೂತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ
…ಯೇಸಣ್ಣಾ ಯೇಸಣ್ಣಾ ಯೇಸಣ್ಣಾ
ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ… ಏ ಏ ಏ ಏ ಏ

ಹೊಸದಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ
ಗತಿಯಣ್ಣಾ – 2
ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಂದೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲಣ್ಣಾ – 2
ಆ ದೇವರ ನಂಬಿ ಪಡೆದುಕೋ ಕೃಪೆಯನ್ನಾ.  –  ಬರ್ತಾನಣ್ಣಾ

ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನಣ್ಣಾ
ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಫಲವ ನಿಂಗೆ ನೀಡ್ತಾನಣ್ಣಾ
ದೇವರ ನಂಬಿ ಪಡೆದುಕೋ ಫಲವನ್ನಾ… ಆ – 2 ಬರ್ತಾನಣ್ಣಾ

Bartanaṇṇa nannesu duta sain’yadoḍane
maḍtanaṇṇa nannesu nutana rajyavannu
hosanna hosanna hosanna
…Yesaṇṇa yesaṇṇa yesaṇṇa
ho ho ho ho ho… E e e e e

hosadagi ninu huṭṭadiddare, beṅkiya kereye
gatiyaṇṇa – 2
hosa rajyadalli ninage endu sthaḷavillaṇṇa – 2
a devara nambi paḍeduko kr̥upeyanna. – Bartanaṇṇa

kartanu tane pradhana dutarondige iḷidu bartanaṇṇa
jivabadhyara paṭṭiyante pritiphalava niṅge niḍtanaṇṇa
devara nambi paḍeduko phalavanna… A – 2 bartanaṇṇa

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*