ಬಲಬೇಕಯ್ಯಾ ಬಲಬೇಕಯ್ಯಾ-Balabekayya balabekayya

542

ಬಲಬೇಕಯ್ಯಾ ಬಲಬೇಕಯ್ಯಾ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲಬೇಕಯ್ಯಾ
ಅಗ್ನಿ ಸುರಿಸಯ್ಯಾ ಅಗ್ನಿ ಸುರಿಸಯ್ಯಾ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಸುರಿಸಯ್ಯಾ

1.ಎಲಿಯಂತೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಲು
ಎಲಿಷನಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಲು

2.ಮೋಶೆಯಂತೆ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
ಯೆಹೋಶ್ವನಂತೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು

3.ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳ ಗುಣಪಡಿಸಲು
ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು

Balabekayya balabekayya
pavitratmana balabekayya
agni surisayya agni surisayya
pavitratmana agni surisayya

1.Eliyante maḷeyannu taralu
eliṣanante abhiṣeka hondalu

2.Moseyante horaḍi prarthisalu
yehosvanante jayavannu hondalu

3.Nana rogigaḷa guṇapaḍisalu
saitanana karyavannu muriyalu

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*