ಬಲವಾದ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಯೇಸಯ್ಯ – Balavada bande ninne yesayya

252

 

ಬಲವಾದ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಯೇಸಯ್ಯ
ಬದ್ರವಾದ ಕೋಟೆ ನೀನೆ ಯೇಸಯ್ಯ – 2
ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ
ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿ ಸುಖವಾಗಿರುವೆ – 2
ಯೇಸಯ್ಯ – 2

1.ನೀನೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತೆರೆದ್ದೇಳುವೆ
ಮಾಯದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಂಬುವೆ
ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ

2.ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ಮೋಸದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಂಬುವೆ
ಮಧುರವಾದ ಮಾತ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವೆ

3.ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನು ನಾ ಕೋಗಲು
ಸದ್ದುತರ ನೀಡಿ ಧೈರ್ಯ ತರುವೆ
ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಗೊಳಿನು ಬಾ ಯೇಸುವೆ

4.ಭೊಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾ ಭೋಗಿ ಯಾದೆ
ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀನೆ ಬಂದೆ
ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನ ಅರಿತೆ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ

 

 

 

Balavada bande ninne yesayya
badravada kote nine yesayya – 2
ninnane nambi na baluve
ninna ashraya hondi sukhavagiruve – 2
yesayya – 2

1.Nine nanna aptamitra
ninnalli nanna hrudaya tereddeluve
mayada lokadalli yara nambuve
ninna namava nambi na baluve

2.Ninillade nanage bale illa
ninna bittare nannage yaru illa
mosada lokadalli ninna nambuve
madhuravada mata nambi jivisuve

3.Endendu ninnanu na kogalu
saddutara nidi dhairya taruve
papada lokadalli hege baluve
parisud’dha golinu ba yesuve

4.Bholokadalli na bhogi yade
papi nanna huduki nine bande
Eha lokadalli naninna arite
paralokadalli na ninna seruve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*