ಬಲವು ನೀನೆ ಕೋಟೆ ನೀನೆ – Balavu neene koote neene

448

ಬಲವು ನೀನೆ ಕೋಟೆ ನೀನೆ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೆ
ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ…. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ…… ಹಲ್ಲೆಲೂಯ …. ಆಮೆನ್
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ………. ಆಮೆನ್ (2)

ಆಸೆ ನೀನೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀನೆ ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ (2)
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ

ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ ಸತ್ಯ ನೀನೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು
ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು (2)
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ

Balavu neene koote neene nee nanna aashrayave
nee nanna aashrayave
halleluya…. Halleluya…… Halleluya…. AAmen
halleluya………. AAmen (2)

aase neene aakaankshe neene nee nanna hrudaya badita
nee nanna hrudaya badita (2)
halleluya

maarga neene satya neene nee nanna jeeva Yesu
nee nanna jeeva Yesu (2)
halleluya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*