ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರ ಅತ್ಮನೇ-Ba nannalli o devara atmane

284

ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರ ಅತ್ಮನೇ
ಅಭಿಷೆಕಿಸು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನಿಂದಲೇ
ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರ ಅತ್ಮನೇ
ನಾನಾ ಅರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ

1.ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ದೀಸು
ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು (2)
ತಂದೆಯೆಂತೆಯೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅತ್ಮನೇ
ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂತೈಸು ವವನೇ – ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ

2.ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮನೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ
ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೋಟ್ಟವನೇ
ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು
ಬದಲಾಗದು ನಿನ್ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು (2) – ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ

3.ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಪುನರುತ್ತಾನನೇ ವಾಗ್ದಾನದಾತನೇ
ತಿರುಗಿ ಬರುವಾತನೇ ಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂದು
ಹೇಳಿದಾತನೇ ಹಲ್ಲೇಲುಯ ನೀ ಬಾ ಮಸಿಹನೇ (2) – ಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ

Ba nannalli o devara atmane
abhiṣekisu ninnatma nindale
ba nannalli o devara atmane
nana aradhisuve atma nindale

1.Silubeya raktadinda nannannu suddisu
atmana varagaḷinda nannannu tumbisu (2)
tandeyenteye kṣamisuva atmane
tayiyante santaisu vavane – ba nannalli

2.Pravadanatmane vakya svarupane
nitya jivada nirikṣe koṭṭavane
bhumi akasa marpaṭṭaru
badalagadu nin nitya pritiyu (2) – ba nannalli

3.Maraṇava geddavane punaruttanane vagdanadatane
tirugi baruvatane bega baruvenendu
heḷidatane halleluya ni ba masihane (2) – ba nannalli

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*