ಬೇಕೆನಗೆ ಭೂಯಾತ್ರೆಯೊಳು-Bekenage bhuyatreyolu

312

ಬೇಕೆನಗೆ ಭೂಯಾತ್ರೆಯೊಳು ನಿನ್ ಬೆಳಕು
ತಡವರಿಸದೆ ನಾ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಗೊಡಿಸು ದೇವಾ

1.ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀ ಸತ್ಯವು ನೀ
ಮಾರ್ಗವು ನೀ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯು ನೀ
ನಿನ್ ಹೊರತೂ ಬೇರಿಲ್ಲ
ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ನೀ ಮಾತ್ರ

2.ಮರುಗುವನು ಕರೆಯುವನು
ತೊರೆಯದೆ ಬಾ ನೀ ಅವನೆಡೆಗೆ
ತೋರುವ ನಿನಗವ ಹೊಸ ಬೆಳಕು
ಅನುಭವಿಸು ಆ ನವಜೀವ

3.ಸ್ವೀಕರಿಸು ಹೃದಯದೊಳು
ಕತ್ತಲು ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತ್ಯಜಿಸು
ನಂಬಿದರೆ ವಾಕ್ಯದೊಳು
ಕಾಣುವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Bekenage bhuyatreyoḷu nin beḷaku
taḍavarisade na ninneḍege baragoḍisu deva

1.Jyotiyu ni satyavu ni
margavu ni nanna santiyu ni
nin horatu berilla
atmada beḷaku ni matra

2.Maruguvanu kareyuvanu
toreyade ba ni avaneḍege
toruva ninagava hosa beḷaku
anubhavisu a navajiva

3.Svikarisu hr̥dayadoḷu
kattalu margava ni tyajisu
nambidare vakyadoḷu
kaṇuvi kristana hosa beḷaku

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*