ಬೇರೆ ನಾಮವಿಲ್ಲಾ-Bere namavilla

344

ಬೇರೆ ನಾಮವಿಲ್ಲಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಬೇರೆ ನಾಮವಿಲ್ಲಾ
ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ||
||ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ||

1.ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ಯಜ್ಞವು ನೀನೇ
ಪಾಪ ಹೊತ್ತವ ಕುರಿಮರಿ ನೀನೇ
ಮುಕ್ತಿಯದಾತನೇ

2.ದೈವ ಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಕು ನೀನೇ
ದೈವತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ನೀನೇ
ದೇವಕುಮಾರನೇ

All other namavilla yesayya namavilla
|| On the land beneath the sky
|| || Protection

1manusyana sacrifice for sin thou
You hottava sin lamb
Muktiyadatane

You are the brightness of the light 2daiva
You are the divinity statue
Devakumarane

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*