ಭಯಪಡಬೇಡ ಕಳವಳ ನನ್ನ ಮನವೇ-Bhayapadabeda kalavala nanna manave

495

ಭಯಪಡಬೇಡ ಕಳವಳ ನನ್ನ ಮನವೇ
ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ಯುದ್ಧಶೂರನು
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವರು

1.ಫರೋಹನ ರಥಬಲದಿಂದ ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ
ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ನೀನಂತು ಭಯಪಡಬೇಡ  ||2||
ಯುದ್ಧವು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಯೇಹೋವನೇ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ

2.ಗೊಲ್ಯಾತನು ಅಡ್ಡಬಂದರೂ ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ
ಸೌಲನು ಹಿಂದಟ್ಟಿದರೂ ನೀನಂತು ಭಯಪಡಬೇಡ   ||2||
ನಿನಗೆದುರಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧ ಜಯಿಸದು

3.ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಡ ||2||
ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿಹರು

4.ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಕಾಟಗಳಿಂದ ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ
ಮಾಟಮಂತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀನಂತು ಭಯಪಡಬೇಡ ||2||
ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೊಡ್ಡವರು

Bhayapaḍabeḍa kaḷavaḷa nanna manave
dhairyadinda munde sagu
senadhisvaranu yud’dhasuranu
ninna munde naḍeyuvaru

1.Pharohana rathabaladinda ninantu hedarabeḍa
siserana sain’yagaḷinda ninantu bhayapaḍabeḍa ||2||
yud’dhavu ninnadalla yehovane yud’dhamaḍuva

2.Golyatanu aḍḍabandaru ninantu hedarabeḍa
saulanu hindaṭṭidaru ninantu bhayapaḍabeḍa ||2||
ninageduragi kalpisida yava ayudha jayisadu

3.Hagalalli hari baruva baṇakke hedarabeḍa
kattaleyalli san̄carisuva vipattigu bhayapaḍabeḍa ||2||
ninna kayuva devaru ninage neraḷagi nintiharu

4.Bhuta preta kaṭagaḷinda ninantu hedarabeḍa
maṭamantra saṅgatigaḷinda ninantu bhayapaḍabeḍa ||2||
lokadalliruvavaniginta nanna yesu doḍḍavaru

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*