ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ-Bhumi akasavu sagara surya

478

ಓ ಓ ಹೊ ಹೊ ಹೊ ಆಹಾ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ

ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾಲಾ, ಓಹೊ ಓಹೊ ಹೊಹೊ

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು

ಗಗನದ ತಾರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ವವು ||ಓಓ||

1.ಆಕಾಶವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೇ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವ ನೀನಲ್ಲವೇ

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ||2||  ||ಭೂಮಿ||

2.ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ0iÉು ನಾ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವೆ

ಸೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ

ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿಯುವಾಗಲೂ ||2||

ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯ ನಾ ಹಾಡುವೆ ||2||  ||ಭೂಮಿ||

O o ho ho ho aha aha ha ha

la la la lala, oho oho hoho

bhumi akasavu sagara surya candraru

gaganada taregaḷu ninna priti sari heḷvavu ||o’o||

1.Akasavannu jnanadindalu nirmisidavanu ninallave

bhumiyannu karuṇeyindalu sthapisidava ninallave

ninna kr̥pe amulyavadudu ||2|| ||bhumi||

2.Priti emba naveyalli0iEu na dura saguttiruve

sr̥ṣṭhiyannu noḍuvagalu

anubhavisi tiḷiyuvagalu ||2||

ninna stutiya na haḍuve ||2|| ||bhumi||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*