ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇತಕೆ ಎಂದೆದು-Manadalli bhayavetake endedu

395

ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇತಕೆ ಎಂದೆದು ಕಾಪಾಡುವೆ

ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನೀ ಅರಿತಿಯಲ್ಲೆ

ಮನದಲ್ಲಿ ಬಾಯವೇತಕೆ ಎಂದೆದು ಕಾಪಾಡುವೆ

1.ಸಮ್ಮುಖದಿ ಇಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು

ನಿಂತಿರುವೆ ನೀ ಮೌನದಿ ಈ ಮೌನ ಏಕೆ ಈ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ

ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾ ನೀಡುವೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ

2.ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕು ಕವಿತಿರಲು ಯುಗವ

ಅದರ ಮಧ್ಯ ನಾ ಹೋಗುವೆ

ಅಡಿಗಡಿಗು ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಆಧರಿಸಿ

ನಾ ಪಾಲಿಪೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವೆ

Manadalli bhayavetake endedu kapaḍuve

nane jiva marga satya endu ni aritiyalle

manadalli bayavetake endedu kapaḍuve

1.Sam’mukhadi indu cinteyalli bendu

nintiruve ni maunadi i mauna eke i cinte eke

dhairyavannu na niḍuve baḷalli beḷakaguve

2.Kattaleya musuku kavitiralu yugava

adara madhya na hoguve

aḍigaḍigu ella caitan’ya tumbi adharisi

na palipe baḷalli beḷakaguve

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*