ಮನಸಿನ ಆಸೇ ಹೃದಯದ ಬಯಕೆ-Manasina hrdayada bayake

456

ಮನಸಿನ ಆಸೇ ಹೃದಯದ ಬಯಕೆ
ಎಲ್ಲವು ನೀನೇ ಯೆಸಪ್ಪ
ಜೀವನದ ನಿರಿಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ
ಎಲ್ಲವು ನೀನೇ ನನಗಪ್ಪಾ

1.ಎಲ್ಲರು ಬೇಡುವೆಂದು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟ
ಕಲ್ಲು ನಾನು
ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವಾ ನೀನು
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುವೇ
ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವಾ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸು ವೇ

2.ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಬಡವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇ
ಹುಡುಕುತ ಬಂದೆ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿಸಿದೇ                ಜೊತೆಗಾರ
ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ನಾವಿಕ ನೀನೇ (ಡ್ಯಾಡಿ)

3.ಮರಣದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವಾಗಲು
ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋಲು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿ ಸಿತು
ಕುರುಬನು ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರು ನೀನೇ (ಒಳ್ಳೇ)

Manasina ase hr̥dayada bayake
ellavu nine yesappa
jivanada nirikṣe priti nambike
ellavu nine nanagappa

1.Ellaru beḍuvendu taḷḷi biṭṭa
kallu nanu
mulegallagi nillisida deva ninu
nin priti sari heḷuve
ninna upakarava nanu smarisu ve

2.Enu illadanta baḍavanu nanagidde
huḍukuta bande ninu srimantanagiside jotegara
ninallave nanna baḷina navika nine (ḍyaḍi)

3.Maraṇada kaṇiveyalli na naḍeyuvagalu
ninna doṇṇe kolu nannannu rakṣi situ
kurubanu ninallave
nanna rakṣisida devaru nine (oḷḷe)

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*