ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ನೀನೆ – Mahimevulla Deva Nine

289

ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ನೀನೆ
ಘನತೆಯುಳ್ಳ ರಾಜ ನೇನೆ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ,ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ
ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ.   || 2 ||

ನಾ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ  || 8 ||

1.ಆಕಾಶ ನಿನ್ನಯ ಸಿಂಹಾಸನ
ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನಯ ಪಾದಪೀಠ
ನೀನೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು
ನೀನೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನು.

2.ಪಾಪವು ನೀಗ್ವದು ನಿನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ವದು ನಿನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿದೆ.

Mahimevulla Deva Nine
Ghanathevulla Raja Nine
Prabhavavulla mahathavavulla
Deva Ninna Stuthipe

Na Ninnaardhisuve ||4||

Aakash Ninnaya Sihmhasana
Bhoomiyu Ninnaya Padhapeeta
Neene Sarva Shakthanu
Nine Shrusthikarthanu||2||

Paapavu Neghavadhu Nin Naamadhalli
Rakshane Sighvadhu Nin Naamadhalli
Yesu Nin Naamadhi Shakthi Idhe
Yella Naamadhalli Melagidhe||2||

Sharing is caring!

2 comments

Awesome song… Superb mixing. I just listened to your all songs. All songs are beautiful bro. Your voice is superb keep it up. I need your number. I will invite you to my church.

But I feel like you changed your voice to ninnamavu song? Bcz ninnamavu song vocals are better compare to other songs vocals. next time try to use ninnamavu vocals much it’s sounds like professional dear. God bless you. Kindly send your number so that I can contact you sir.

Yes bro.. Nin namavu sung by Keneth Jeremiya.. so voice is different.
Thank you so much for your valuable feedback bro. All Glory to Jesus.
9449233087. Dr. Sudeep Dmello.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*