ಮಹಿಮೆಯ ದೇವ ನೀನೆ –Mahimeya deva nine

344

ಮಹಿಮೆಯ ದೇವ ನೀನೆ
ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜಾ ನೀನೆ ||
ಸಿಂಹಾಸನ ಆಸೀನನೆ
ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನೆ

ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ
ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ||

1.ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ಎಂದಿಗು ವಾಸ ಮಾಡುವವರೆ
ಆಲ್ಫ ಒಮೇಗ ನೀನಲ್ಲವೋ
ಅಧಿ ಅಂತ್ಯವು ನೀನಲ್ಲವೋ
ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ……

2.ಸಾವಿರ ನಾಮವುಳ್ಳವರೆ
ಹತ್ತು ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರೀಯನೆ
ಸುಂದರರೂಪನೆ ತಗ್ಗಿನ ತಾವರೆ ||
ಇನಿಯನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀಯನೆ
ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ …..

3.ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ಧ ಧ್ವನಿಸುವಾಗ
ಧೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರುವವನೆ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸುವವನೆ ||
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವವನೆ ||

Mahimeya deva nine
maha parisud’dha raja nine ||
sinhasana asinane
sain’yagaḷa kartane

mahime nimage mahatva nimage
stuti aradhane nimage ||

1.Agamyavada beḷakinalli
endigu vasa maḍuvavare
alpha omega ninallavo
adhi antyavu ninallavo
mahime nimage……

2.Savira namavuḷḷavare
hattu saviraralli dhvaja priyane
sundararupane taggina tavare ||
iniyane nanna priyane
mahime nimage…..

3.Tutturi sabdha dhvanisuvaga
dhutarondige baruvavane
ninnondige nanna serisuvavane ||
nitya jiva koḍuvavane ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*