ಮಹಿಮೆರಾಜನೇ – Mahimerajane

329

ಮಹಿಮೆರಾಜನೇ
ವಾಗ್ದಾನದೀ ಸತ್ಯನೇ
ಮಹಿಮೆಗೇ ಪಾತ್ರನೇ
ನೀ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನೇ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಟವು
ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀ
ಆಲೋಚನೆಯ ಕರ್ತ ನೀ

ಉನ್ನತ ರೂಢನಾದ
ಪರಾಕ್ರಮಿ ದೇವರೇ
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
ಪರಿಶುದ್ದ ಪರಿಶುದ್ದನೂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahimerajane
vagdanadi satyane
mahimege patrane
ni mahatvavuḷḷavane

ninna priti badalagadu
ninna kr̥peyu sreṣhṭavu
atishaya devanu ni
alochaneya karta ni

unnata ruḍhanada
parakrami devare
stutiyalli vasisuva
parisudda parisuddanu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*