ಮಹಿಮೆ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವಾ-Mahime svarupa nanna yesu deva

430

ಮಹಿಮೆ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವಾ
ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಆರಧಿಸುವೆ
ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಘಾನತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ
ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಆರಧಿಸುವೆ ಮೊಣ ಕಾಲೂರಿ ಆರಧಿಸುವೆ

1.ದೈವ ತೇಜಸ್ಸು ನೀನೇ ನನ್ ದೇವಾ
ದೈವ ಮೂರ್ತೀಯು ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವಾ
ಕೃಪಾ ಸತ್ಯವೂ ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವಾ – ಕೈಗಳೆತ್ತಿ

2.ಜೀವ ಮಾರ್ಗವೂ ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವಾ
ಜೀವ ಜಲವೂ ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವಾ
ಜೀವ ವಾಕ್ಯವೂ ನೀನೆ ನನ್ ದೇವಾ – ಕೈಗಳೆತ್ತಿ

Mahime svarupa nanna yesu deva
ninna stutisi na aradhisuve
stutige yogyane ghanatege yogyane
kaigaḷetti aradhisuve moṇa kaluri aradhisuve

1.Daiva tejas’su nine nan deva
daiva murtiyu nine nanna deva
kr̥pa satyavu nine nanna deva – kaigaḷetti

2.Jiva margavu nine nanna deva
jiva jalavu nine nanna deva
jiva vakyavu nine nan deva – kaigaḷetti

Sharing is caring!

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*