ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೆ – Mun̄jane javadalli huḍukuve, huḍukuve

411

ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಹುಡುಕುವೆ
ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆ
ಆ..ಆ…ಆ… ಆರಾಧನೆ

1.ಮೊಣಕಾಲೂರುವೆ, ಕೈಗಳು ಎತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವೆ
ಜೋಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳ ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲು
ಬಲಪಡಿಸು ನನ್ನೆಸುವೆ ಬಲಪಡಿಸು ನನ್ನೆಸುವೆ

2.ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ವದು
ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾ ಸಾಡುತ್ತರ ಎದುರು ನೋಡುವೆ
ಸಾಡುತ್ತರ ಎದುರು ನೋಡುವೆ

3.ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಯೆಹೋವನೇ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಮತೆಯಿಟ್ಟಿರುವೆ
ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗವೇ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬೇಸುವೇ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬೇಸುವೇ

4.ಮುಂಜಾನೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೆ,
ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವೆ
ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾ

Mun̄jane javadalli huḍukuve, huḍukuve
ninna mukha kaṇḍu tr̥upti honduve
A..A…A… Aradhane

1.Moṇakaluruve, kaigaḷu etti kai mugiyuve
joluttidda kaigaḷa naḍuguva moṇakalu
balapaḍisu nannesuve balapaḍisu nannesuve

2.Udaya kaladalliye, nanna svaravu ninage keḷvadu
nanna prarthane samarpisi na saḍuttara eduru noḍuve
saḍuttara eduru noḍuve

3.Nanna balavada yehovane
ninnalle mamateyiṭṭiruve
nanna sharaṇane nanna durgave
nanna rakṣhaṇeya kombesuve
nanna rakṣhaṇeya kombesuve

4. Mun̄jane javadalli huḍukuve,
ninna mukha kaṇḍu tr̥upti honduve
innu jivisuvudu nanalla, nanalla
nannalli yesu jivisuva

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*