ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ- Mes’siya mes’siya

379

ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲ್‍ರೊಹಿ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ !2!

1.ಚಿಂತೆಯು ಇಲ್ಲ ಕಳವಳ ಇಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಿರು ನನಗಿಲ್ಲಾ ನೀನು ಜೊತೆಯಿರುವಾಗ
ಶೊಧನೆ ಇಲ್ಲಾ, ವೇದನೆ ಇಲ್ಲಾ
ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನು ಕಾಣುವಾಗ,
ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾದೆ ನನ್ನ ಬಲವಾದ
ಗುರಾಣಿಯಾದೆ ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಖೆಡ್ಯವಾದೆ

2.ಸಂತೊಷ ಬಂತು ಸಮದಾನ ತಂತು
ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕಿತಿಗ
ನೀನು ಜೊತೆಯಿರುವಾಗ
ಅತಿಶಯ ಬಂತು ಆನಂದ ತಂತು
ಹೃದಯ ನಲೆಯುತೀಗ ನೀನು ಜೊತೆಯಿರುವಾಗ
ಯೆಹೊವ ಯೀರೆ ಯಾದೆ
ನನ್ನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಯಾದೆ,
ನನ್ನ ಬದುಕಿಸುವ ಕರ್ತನಾದೆ…

Mes’siya mes’siya priya mes’siya
nanna priya mes’siya im’manuvel el‍rohi
nanna saṅgaḍa iruvavane nannannu kaṇuvavane!2!

Chinteyu illa kaḷavaḷa illa
kaṇṇiru nanagilla ninu joteyiruvaga
shodhane illa, vedane illa
yava bhayavilla ninu kaṇuvaga,
asrayagiriyade nanna balavada
guraṇiyade nanna balavada kheḍyavade

santoṣha bantu samadana tantu
nem’madi dorakitiga
ninu joteyiruvaga
atishaya bantu ananda tantu
hr̥udaya naleyutiga ninu joteyiruvaga
yehova yire yade
nanna ashe akaṅkṣhe yade,
nanna badukisuva kartanade…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*