ಮೇಘದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸು -Meghada olage serisu

198

ಮೇಘದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸು ಮೇಘರೂಢನಾದ ದೇವನೆ
ನಿನ್ನಯ ಸಮ್ಮುಖದಿ ನಿನಗೆಂದು ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

1.ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನಯ ಸಮ್ಮುಖದಿ
ನಿನ್ನಗೆಂದು ಆರಾಧನೆ

2.ನನ್ನ ಬಯಕೆಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯು ನೆರವೇರಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಯನ್ನು
ನಾನೆಂದು ಪೂರೈಸುವೆ

Meghada olage serisu megharudhanada devane
ninnaya sammukhadi ninagendu aradhane
aradhane aradhane

1.Nanna chitta valla nanna balalli
ninna chitta neraverali nannalli
ninnaya sammukhadi
ninnagendu aradhane

2.Nanna bayakeyella nanna badukinalli
ninna bayakeyu neraverali nannalli
ninna hrudayada aseyannu
nanendu puraisuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*