ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ – Modalane sthana nannesuvige

190

ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು
ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಾನ ನಾ ನೀಡುವೇನು
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯು
ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಾನ ನಾ ನೀಡುವೇನು
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯು||2||
ಈ ಜೀವನದ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ
ಈ ಹೃದಯದ ನಾಯಕ ನೀನೇ||2||

1.ನನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆ
ಚಿಯೋನಿನ ದೇವರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು||2||
ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದರು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವೆ||2||

2.ನಾನೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆವು
ಯೆಹೋಶುವನ ದೇವರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು||2||
ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞವ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತ
ನಿತ್ಯವು ಆರಾಧಿಸುವೆ||2||

3.ನನ್ನ ಆಹಾರವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲುವೆ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ||2||
ಪರಲೋಕ ದ್ವಾರವ ಈಗ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ
ಸುವರವ ಸುರಿಯ ಮಾಡು||2||

Modalane sthana nannesuvige
nanna hr̥udayadalli nimage yesu
modalane sthana na niḍuvenu
yesu ninna seveyalliyu
modalane sthana na niḍuvenu
nanna ella kelasa karyadalliyu||2||
e jivanada adhipati nine
e hr̥udayada nayaka nine||2||

1. Nanna beḷeya prathama phaladinda sanmanisuve
chiyonina devare asirvadisu||2||
naṣṭavagi hodaru taḍavagi bandaru
kristanalli nambike iḍuve||2||

2. Nanu nanna maneyavaru ninna sevisuvevu
yehosuvana devare ashirvadisu||2||
stuti stotra yajnava ninage samarpisutta
nityavu aradhisuve||2||

3. Nanna aharavu nirina mele challuve
anugrahadinda nanage praptavagali||2||
Paraloka dvarava iga tereyalpaḍali
suvarava suriya maḍu||2||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*