ಯಜಮಾನನೆ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವೆ -Yajamanane yajamanane

1171

ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ
ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವೆ || 2 ||

ಅಳಿಯುವ ನನ್ ಕೈಗಳಿಂದ,
ಅಳಿಯದ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟಲು,
ಹುಚ್ಚನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ

ಅಳಿಯುವ ನನ್ ತುಟಿಗಳಿಂದ,
ಅಳಿಯದ ನಿನ್ ವಾಕ್ಯಸಾರಲೂ,
ವಂಚಕನಾದ ನನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ

ಆರಾಧಿಸುವೇ ಅದೇ ನೆನಸಿಯೇ,
ಜೀವಮಾನವೂ ನಿನ್ ಮಾತ್ರವೇ.

ಆರಾಧಿಸುವೇ – 8

1. ನನ್ನಲ್ಲೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಂಡೆ,
ನನ ಕರೆದು ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿದೆ -2

2. ನಿನ್ ಚಿತ್ತವ ಮಾಡುವದೇ,
ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವೇ – 2

Yajamanane, yajamanane
nin sevegagi karediruve || 2 ||

aliyuva nan kaigalinda,
aliyada nin rajyava kattalu,
hucchanada nanna arisikonde

aliyuva nan tutigalinda,
aliyada nin vakyasaralu,
vanchakanada nan arisikonde

aradhisuve ade nenasiye,
jivamanavu nin matrave.

Aradhisuve – 8

1. Nannallenu olleyadu kande,
nana karedu melakkettide -2

2. Nin chittava maduvade,
anudinada aharave – 2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*