ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ ನಿನ್ – Yajamanane, yajamanane nin

694

ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಕರೆದಿರುವೆ… //2//
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ಕೈಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟಲು,
ಹುಚ್ಚನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ…
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ತುಟಿಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ನಿನ್ ವಾಕ್ಯಸಾರಲೂ,
ವಂಚಕನಾದ ನನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ… //2//
ಆರಾಧಿಸುವೇ ಅದೇ ನೆನಸಿಯೇ, ಜೀವಮಾನವೂ ನಿನನ್ ಮಾತ್ರವೇ.
ಆರಾಧಿಸುವೇ… //8//

ನನ್ನಲ್ಲೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಂಡೆ, ನನ ಕರೆದು
ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿದೆ… //2//
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ಕೈಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟಲು,
ಹುಚ್ಚನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ…
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ತುಟಿಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ನಿನ್ ವಾಕ್ಯಸಾರಲೂ,
ವಂಚಕನಾದ ನನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ…
ಆರಾಧಿಸುವೇ ಅದೇ ನೆನಸಿಯೇ, ಜೀವಮಾನವೂ ನಿನನ್ ಮಾತ್ರವೇ.
ಆರಾಧಿಸುವೇ… //8//

ನಿನ್ ಚಿತ್ತವ ಕಾಪಾಡುವದೇ, ಅನುದಿನದ
ಆಹಾರವೇ… //2//
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ಕೈಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟಲು,
ಹುಚ್ಚನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ…
ಅಳಿಯುವ ನನ್ ತುಟಿಗಳಿಂದ, ಅಳಿಯದ ನಿನ್ ವಾಕ್ಯಸಾರಲೂ,
ವಂಚಕನಾದ ನನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ… //2//
ಆರಾಧಿಸುವೇ ಅದೇ ನೆನಸಿಯೇ, ಜೀವಮಾನವೂ ನಿನನ್ ಮಾತ್ರವೇ.
ಆರಾಧಿಸುವೇ… //8//

 

 

 

Yajamanane, yajamanane nin sevegagi
karediruve… //2//
Aḷiyuva nan kaigaḷinda, aḷiyada rajyava kaṭṭalu,
hucchanada nanna arisikoṇḍe…
Aḷiyuva nan tuṭigaḷinda, aḷiyada nin vakyasaralu,
van̄chakanada nan arisikoṇḍe… //2//
Aradhisuve ade nenasiye, jivamanavu ninan matrave.
Aradhisuve… //8//

Nannallenu oḷḷeyadu kaṇḍe, nana karedu
melakkettide… //2//
Aḷiyuva nan kaigaḷinda, aḷiyada rajyava kaṭṭalu,
hucchanada nanna arisikoṇḍe…
Aḷiyuva nan tuṭigaḷinda, aḷiyada nin vakyasaralu,
van̄chakanada nan arisikoṇḍe…
Aradhisuve ade nenasiye, jivamanavu ninan matrave.
Aradhisuve… //8//

Nin chittava kapaḍuvade, anudinada
aharave… //2//
Aḷiyuva nan kaigaḷinda, aḷiyada rajyava kaṭṭalu,
hucchanada nanna arisikoṇḍe…
Aḷiyuva nan tuṭigaḷinda, aḷiyada nin vakyasaralu,
van̄chakanada nan arisikoṇḍe… //2//
Aradhisuve ade nenasiye, jivamanavu ninan matrave.
Aradhisuve… //8//

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*