ಯೆಹೋವನನ್ನು ಅಶ್ರಯೇಸುವೇ – Yehovanannu asrayesuve

248

ಯೆಹೋವನನ್ನು ಅಶ್ರಯೇಸುವೇ
ಆತನ್ ಬಲವನ್ನು ಅಶ್ರಯೇಸುವೇ
ನಿತ್ಯವೂ ಆತನ್ ದರ್ಶನ ಬಯಸುವೆ
ಆತನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ
ನಾನು ಮೊದಲು ತವಕ ಪಡುವೆನು

ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ
ಪೂರ್ಣ ಮನಸಿನಿಂದ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು
ನಾನು ಹುಡುಕುವೆನು

ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ
ಪೂರ್ಣ ಮನಸಿನಿಂದ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು
ನಾನು ಹುಡುಕುವೆನು

ಲ ಲ ಲ ಲ
ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ

ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ
ಪೂರ್ಣ ಮನಸಿನಿಂದ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು
ನಾನು ಹುಡುಕುವೆನು

Yehovanannu asrayesuve
atan balavannu asrayesuve
nityavu atan darsana bayasuve
atan rajyakkagi nitigagi
nanu modalu tavaka paḍuvenu

purṇa hr̥dayadinda
purṇa manasininda
nanna devarada yehovanannu
nanu huḍukuvenu

purṇa hr̥dayadinda
purṇa manasininda
nanna devarada yehovanannu
nanu huḍukuvenu

la la la la
la la la la la

purṇa hr̥dayadinda
purṇa manasininda
nanna devarada yehovanannu
nanu huḍukuvenu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*