ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ – Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye

347

ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮಗ್ಗಪ್ಪ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪವಪ್ಪ… //3//
ನೀನ್ನೀದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪ,
ನೀನ್ನಿಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೂನ್ಯವಪ್ಪ… //2//
ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮಗ್ಗಪ್ಪ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪವಪ್ಪ…

1.ನಿನ್ನೇ ಇವತ್ತೂ,ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಪಾಡ ನನ್ನೇಸುವೇ,
ಭೂಮಿಯೂ ಆಕಾಶವೂ ಅಳಿದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವ ನಮ್ಮೇಸುವೇ… //2//
ನಿನ್ ವಾಕ್ಯವೇ ಜೀವಹಾರವೂ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನವೂ… //2//
ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮಗ್ಗಪ್ಪ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪವಪ್ಪ…

2.ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಶಿಸುವುದು, ನಿನ್ ಚಿತ್ತವೇ
ಎಂದೂ ನಲಿಸುವುದು,
ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವೆವು, ಪ್ರತಿಫಲವ ನಾವೂ ಹೊಂದುವೆವೂ… //2//
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಾರ್ಗವೂ, ಸತ್ಯವೂ, ನಮ್ಮ
ಬಾಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು… //2//
ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮಗ್ಗಪ್ಪ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪವಪ್ಪ…
ನೀನ್ನೀದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪ,
ನೀನ್ನಿಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೂನ್ಯವಪ್ಪ… //2//
ಯೇಸಪ್ಪ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮಗ್ಗಪ್ಪ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪವಪ್ಪ…

 

 

 

 

 

Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye namaggappa.
Nine nam’ma baḷina dipavappa… //3//
Ninniddare namage ella sadhyavappa,
ninnillade namage ella sun’yavappa… //2//
Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye namaggappa.
Nine nam’ma baḷina dipavappa…

Ninne ivattu,yavagalu marpaḍa nannesuve,
bhumiyu akashavu aḷidaru endigu iruva nam’mesuve… //2//
Nin vakyave jivaharavu, nam’ma baḷige samadhanavu… //2//
Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye namaggappa.
Nine nam’ma baḷina dipavappa…

2.Lokadalli ella nashisuvudu,
nin cittave endu nalisuvudu,
ninnannu navu smarisuvevu,
pratiphalava navu honduvevu… //2//
Ninna vakyave margavu, satyavu,
nam’ma baḷige nitya jivavu… //2//
Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye namaggappa.
Nine nam’ma baḷina dipavappa…
Ninniddare namage ella sadhyavappa,
ninnillade namage ella sun’yavappa… //2//
Yesappa, yesappa ninna kr̥upeye namaggappa.
Nine nam’ma baḷina dipavappa…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*