ಯೇಸುರಾಜನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ – Yesurajane pritisuve ninnanne

812

ಯೇಸುರಾಜನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ,
ಜೀವಂತದಿನವೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //4//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//

ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀ, ಸಂತೈಯಿಸುವ ಕರ್ತನೇ… //2//
ಸಂತೋಷವೇ ಸಮಾಧಾನವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ.. //2//
ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //4//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ಇಮ್ಮನುವೇ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಎಂದೆಂದೂ ಜೊತೆಯಿರುವೇ… //2//
ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //4//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀನೇ, ದಾವೀದನ ಬೇರು ನೀನೇ… //2//

ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //4//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ಯೇಸುರಾಜನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ,
ಜೀವಂತದಿನವೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ…
ಯೇಸುರಾಜನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ,
ಜೀವಂತದಿನವೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//

 

 

 

 

 

 

 

Yesurajane pritisuve ninnanne,
jivantadinavella, ninnanne pritisuve… //2//
Pritisuve… //4//
Jivanta dinavella ninnanne pritisuve… //2//

Atisaya devanu ni, santaiyisuva kartane… //2//
Santoṣhave samadhanave ninnanne pritisuve.. //2//
Pritisuve… //4//
Jivanta dinavella ninnanne pritisuve… //2//
Im’manuve ninallave, endendu joteyiruve… //2//
Jiva niḍuva jiva vakyave, ninnanne pritisuve… //2//
Pritisuve… //4//
Jivanta dinavella ninnanne pritisuve… //2//
Drakṣhi baḷḷi nine, davidana beru nine… //2//

Mun̄janeya nakṣhatrave, ninnanne pritisuve… //2//
Pritisuve… //4//
Jivanta dinavella ninnanne pritisuve… //2//
Yesurajane pritisuve ninnanne,
jivantadinavella, ninnanne pritisuve…
Yesurajane pritisuve ninnanne,
jivantadinavella, ninnanne pritisuve… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*