ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ – Yesuvina rakthakke jayavagali

323

ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ… //4//
ಜಯ ಜಯವೇ… ಯೇಸು ರಕ್ತ ಜಯವೇ… //4//

1.ಸೈತಾನನ್ನನ್ನು  ಸೋಲಿಸಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ,
ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//

2.ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತನ ನಿರಾಯುದ ಮಾಡಿದ,
ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವೆನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//
ಜಯ ಜಯವೇ… ಯೇಸು ರಕ್ತ ಜಯವೇ… //4//

3.ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ,
ಪರಿಶುಧ್ದ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//

4.ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದ,
ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//
ಜಯ ಜಯವೇ… ಯೇಸು ರಕ್ತ ಜಯವೇ… //4//

5.ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ,
ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//

6.ಅಪ್ಪತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆವ ಆತ್ಮನ ನೀಡಿದ,
ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ… //2//

ಜಯ ಜಯವೇ… //4//
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ… //4//
ಜಯ ಜಯವೇ… ಯೇಸು ರಕ್ತ ಜಯವೇ… //4//

Yesuvina rakthakke jayavagali… //4//
Jaya jayave… Yesu raktha jayave… //4//

1.Saitanannannu solisida rakthakke jaya,
biḍugaḍe koṭṭa rakthakke jaya… //2//

2.Adhikara doretana nirayuda maḍida,
kalvari yesuvena rakthakke jaya… //2//
Jaya jayave… Yesu raktha jayave… //4//

3.Papavannu toḷeda rakthakke jaya,
parisudhda maḍida rakthakke jaya… //2//

4.Andhakaradinda beḷakige kareda,
kalvari yesuvige rakthakke jaya… //2//
Jaya jayave… Yesu raktha jayave… //4//

5.Rajanagi maḍida rakthakke jaya,
yajakanagi maḍida rakthakke jaya… //2//

6.Appatande endu kareva atmana niḍida,
kalvari yesuvina rakthakke jaya… //2//

yesuvina rakthakke jaya… //2//
Jaya jayave… //4//
Yesuvina raktakke jayavagali… //4//
Jaya jayave… Yesu raktha jayave… //4//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*