ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನಂತೆ –Yesu krista ninnante

356

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ  ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಚರಣದಿ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗಲು
ಭೂಮಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವುದು ||

ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹೂ… ಸನ್ನ
ನೀ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ನೀನೇ
ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ..ಗಲಿ
ನೀನೆ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ||

ಪ್ರೀಯ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ
ನನ್ನ ಪಾಪದಿ ಬಿಡಿಸಲು
ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ ||

ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹೂ… ಸನ್ನ
ನೀ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ನೀನೇ
ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ..ಗಲಿ
ನೀನೆ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ||

Yesu krista ninnante yaru illa
ninna caraṇadi akasa baggalu
bhumi mahime haḍuvudu ||

na haḍuve hu… Sanna
ni rajadhi raja nine
ninage mahime sada..Gali
nine prabhu nanna kartane ||

priya tande nanage eṣṭo priti maḍide
nanna papadi biḍisalu
svanta magananne arpisiruve ||

na haḍuve hu… Sanna
ni rajadhi raja nine
ninage mahime sada..Gali
Nine prabhu nanna kartane ||

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*