ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ – Yesu rakta nanna

599

ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲು ಬಾಧೆಯು ಸಮೀಪಿಸದು
ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲು ರೋಗವು ಮುಟ್ಟದೆಂದು

1.ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ
ಆತನ್ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲು ಭಯವೆ ಇಲ್ಲ || ಯೇಸು ||

2.ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಎದುರಿಸುವೆ
ನಾನು ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ || ಯೇಸು ||

3.ಸಮಾಧಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು
ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯು ಹಿಡಿಯುವೆನು || ಯೇಸು ||

4.ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾ
ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಧರಿಸುವೆನು || ಯೇಸು ||

Yesu rakta nanna meliralu badheyu samipisadu
yesu rakta nanna meliralu rogavu muṭṭadendu

1.Nanna praṇatma sariravella kristana rakta
atan vakya nannalliralu bhayave illa || yesu ||

2.Duṣṭatma sain’yagaḷa edurisuve
nanu horaḍi prarthisi jaya honduve || yesu ||

3.Samadhana suvarteya saruvenu
nambikeyemba guraṇiyu hiḍiyuvenu || yesu ||

4.Satyavemba naḍukaṭṭu kaṭṭikoṇḍu na
Nitiyemba vajra kavaca dharisuvenu || yesu ||

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*