ಯೇಸು ರಾಜ ಜನಿಸಿದ –Yesu raja janisida

364

ಯೇಸು ರಾಜ ಜನಿಸಿದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹರುಷತಂದ ||
ಭೂಲೋಕವ ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ
ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ
ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ

1.ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಗುವು ||
ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಜನರ ಕಾಯ್ವನು ||
ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಅರಸನು ಜನಿಸಿದ || ಯೇಸು ||

2.ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ||  ಧರೆಗಿಳಿದ ಈ ಮಗುವು
ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸಿ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯ ತುಂಬುವನು ||
ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಅರಸನು ಜನಿಸಿದ || ಯೇಸು ||

Yesu raja janisida lokakkella haruṣatanda ||
bhulokava pritimaḍi manavanagi avatarisi
mariyaḷa garbhadi janisi banda
tande devarige mahime mahime mahime

1.Godaliyalli baṭṭeyinda suttiruva i maguvu ||
loka rakṣakanu tanna janara kayvanu ||
ullasadi stutisuva arasanu janisida || yesu ||

2.Nam’mannella priti maḍi || dharegiḷida i maguvu
andhakarava oḍisi jiva jyotiya tumbuvanu ||
Ullasadi stutisuva arasanu janisida || yesu ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*