ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ – Yehova yire

380

1.ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ
ಯೇಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ
ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆವೂ
ಯೇಹೋವ ಶಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿರುವ
ನನ್ನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಿ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು -3
ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ -3

2.ಯೇಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ
ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಯೇಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯದ್ವಜವು
ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ
ಯೇಹೋವ ರೂವಾ ಒಳೇ ಕುರುಬ
ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು -3
ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ -3

3. ಯೇಹೋವ ಮೆಕ್ಕಾದೇಸ ಪರಿಶುದ್ದ ದೇವನೆ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ
ಯೇಹೋವ ಹೊಸೇಸು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ
ಯೇಹೋವ ಎಲೋಹಿಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವೆ
ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವ ಸಂಧಿಸುವೆ
ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು -3
ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ -3

1.Yehova yire nannannu kayuve
ni matra saku nanage
yehova rapha saukhyadayaka
ninna basundeyinda gunavadevu
yehova shamma joteyiruva
nannagendigu bhayave illi
ni matra saku -3
ni sakenage -3

2.Yehova salom nanna samadhana
nanagendigu chinteyilla
yehova nissiye nanna jayadvajavu
nanagendigu solu illa
yehova ruva ole kuruba
nanagendigu korate illa
ni matra saku -3
ni sakenage -3

3. Yehova mekkadesa parishudda devane
ni matra saku nanage
yehova hosesu nannannu rupisuva
ni matra saku nanage
yehova elohim nannannu kanuve
nanna agatyava sandhisuve
ni matra saku -3
ni sakenage -3

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*