ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ,- Rajadhi rajane, kartadi kartane

306

ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ,
ದೇವಾದಿ ದೇವನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೆ… //3//

ಒಳ್ಳೇಯ ದೇವರೆ… //2//  ಆರಾಧನೆ… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧರೇ… //2//  ಆರಾಧನೆ… //2//
ಕನಿಕರ ಒಳ್ಳವನೇ ಆರಾಧನೆ… //2//
ದಯೇ ಉಳ್ಳವನೆ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//

ಯೇಸು ರಾಜ… //2//  ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ಒಡೆಯ… //2//ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ನಾಯಕ ಆರಾಧನೆ… //2//

ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ… //2//   ಆರಾಧನೆ… //2//
ಕೃಪೆಯ ಆತ್ಮನೇ… //2//  ಆರಾಧನೆ… //2//
ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//

ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ,
ದೇವಾದಿ ದೇವನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೆ… //2//
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ…. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //6//

 

 

 

 

Rajadhi rajane, kartadi kartane,
devadi devane mahonnata devare… //3//

Oḷḷeya devare… //2// Aradhane… //2//
Parisud’dhare… //2// Aradhane… //2//
Kanikara oḷḷavane aradhane… //2//
Daye uḷḷavane… //2// Aradhane… //2//

Yesu raja… //2// Aradhane… //2//
Nanna oḍeya… //2//Aradhane… //2//
Nanna rakṣhaka aradhane… //2//
Nanna nayaka aradhane… //2//

Parisud’dhatmane… //2// Aradhane… //2//
Kr̥upeya atmane… //2// Aradhane… //2//
Tandeya atmane… //2// Aradhane… //2//
Yesuvinatmane… //2// Aradhane… //2//

Rajadhi rajane, kartadi kartane,
devadi devane mahonnata devare… //2//
Halelluya…. Halelluya… //6//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*