ಲೋಕವು ನೀಡುವಾ ಪ್ರೀತಿಯು –Lokavu niduva pritiyu

297

ಲೋಕವು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾಯೆಯೇ
ಯೇಸುವು ನೀಡುವಾ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಾಕೆನಗೆ
|| ಯೇಸುವೇ ನೀ ಬಾ… ದೇವಾ
ನಿಡೆನಗೆ ನಿನ್ ಆತ್ಮವ ( ಬಲವಾ)…||

1.ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು || ಯೇಸುವೇ ||

2.ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿ
ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ ಹೃದಯಾ ತುಂಬಲಿ || ಯೇಸುವೇ ||

3.ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ನೀ
ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ವರಗಳ ನೀಡು ನೀ || ಯೇಸುವೇ ||

Lokavu niḍuva pritiyu mayeye
yesuvu niḍuva pritiyu sakenage
|| yesuve ni ba… Deva
niḍenage nin atmava (balava)…||

1.Parisud’dha sthaḷakke nannannu naḍesu
parisud’dha atmadi nannannu tumbisu || yesuve ||

2.Sarirada kriyegaḷu nasisi hogali
atmana varadinda nan hr̥daya tumbali || yesuve ||

3.Ninagagi baḷalu kr̥peya niḍu ni
Seveya maḍalu varagaḷa niḍu ni || yesuve ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*