ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋದರು – Varṣha varṣhavu kaḷedu hodaru

233

ಆ… ಆ… ಆ… ಆ… ಆ… ಆ… ಆ… ಆ…
ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋದರು
ನೂತನ ಮಾಡು ನಿನ ಕಾರ್ಯ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ,
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ… //2//

ಕಳೆದ ಕಾಲವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ
ಕಳೆದ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ದಯೆವೇ  //2//

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೇ   //2//
ನಿವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ

ಹುದಿಗಿಸಿದೀ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹುದಿಗಿಸಿದೀ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ…

ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋದರು
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ,
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ… //2//
ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ…
ಆ… ಆ… ಆ… ಆಹಾ… ಆಹಾ… ಆಹಾ…

ಇಂದಿನ ಕಾಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಿ ಸಂತೈಯಿಸಿದೆ  //2//
ಸಂಕಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದೇ  //2//

ನೀವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ…

ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋದರು
ನೂತನ ಮಾಡು ನಿನ ಕಾರ್ಯ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ,
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ…

ಬರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯೇ
ಕಾಪಾಡು ದೇವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು  //2//
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು //2//

ಅನುದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕಲೆಯುವ ಧನ್ಯತೆ ದಯಪಾಲಿಸು
ಕಲೆಯುವ ಧನ್ಯತೆ ದಯಪಾಲಿಸು…

ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕಳೆದು ಹೋದರು
ನೂತನ ಮಾಡು ನಿನ ಕಾರ್ಯ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ,
ನಾನು ಸೇರಿ ಬಂದೆ       //2//

ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ… //8//

ಹಾಲೆಲೂಯಾ… //8//

A… A… A… A… A… A… A… A…
Varṣha varṣhavu kaḷedu hodaru
nutana maḍu nina karya
deva ninna pada sannidhige
nanu seri bande,
nanu seri bande… //2//

Kaḷeda kalavu ninna kr̥peye
kaḷeda dinagaḷu ninna dayeve //2//

kṣaṇa kṣaṇavu nanna kapaḍide //2//
nive namage rakṣaṇe niḍi

hudigisidi ninna rekkeyalli
hudigisidi ninna rekkeyalli…

Varṣha varṣhavu kaḷedu hodaru
deva ninna pada sannidhige
nanu seri bande,
nanu seri bande… //2//
Varṣha varṣhavu…
A… A… A… Aha… Aha… Aha…

Indina kala nanna saṅgaḍa
kai hiḍidu kapaḍi santaiyiside //2//
saṅkaṭadinda tappiside //2//

nive nanna rakṣakanagi
anudinavu nanna kayuttiruve
anudinavu nanna kayuttiruve…

Varṣha varṣhavu kaḷedu hodaru
nutana maḍu nina karya
deva ninna pada sannidhige
nanu seri bande,
nanu seri bande…

Baruva kalavella ninna karuṇeye
kapaḍu deva nanna kuṭumbavannu //2//
ninna vakyadalli nannannu naḍesu//2//

anudinavu ninna sannidhiyalli
kaleyuva dhan’yate dayapalisu
kaleyuva dhan’yate dayapalisu…

Varṣha varṣhavu kaḷedu hodaru
nutana maḍu nina karya
deva ninna pada sannidhige
nanu seri bande,
nanu seri bande //2//

varṣha varṣhavu… //8//

Haleluya… //8//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*