ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ – Santoṣhada dina banditu

439

ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//
ಹಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ… //2//
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//

ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಜಯ ಹೊಂದುವೇ… //2//
ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಿನುಗುವೆವು, ನಾ ಕತ್ತಲನು
ಬೆಳಗಿಸುವೆವು… //2//
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//
ಹಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ… //2//
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//

ಉನ್ನತದ ದೇವಾ, ಲೋಕಕ್ಕೀಳಿದು ಬಂದ,
ಎದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರೂವ ಎಬಿನೇಸರೇ… //2//
ಆತನ್ ಬಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬಲೂ, ಕರೆಗಳನ್ನು
ಕರಿಯುವೆವು… //2//
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//
ಹಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ… //2//
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬಂದಿತೂ, ರಕ್ಷಕ ಜನಿಸಿ
ಬಂದನೂ… //2//

 

 

Santoṣhada dina banditu, rakṣhaka janisi
bandanu… //2//
Haḍuva koṇḍaḍuva, dinavella stuti haḍuva… //2//
Santoṣhada dina banditu, rakṣhaka janisi
bandanu… //2//

Akashadinda beḷaku bhumiyalli matra mes’siyanannu
himbalisi jaya honduve… //2//
Hottu navu minuguvevu, na kattalanu
beḷagisuvevu… //2//
Santoṣhada dina banditu, rakṣhaka janisi
bandanu… //2//
Haḍuva koṇḍaḍuva, dinavella stuti haḍuva… //2//
Santoṣhada dina banditu, rakṣhaka janisi
bandanu… //2//

Unnatada deva, lokakkiḷidu banda,
eddu nam’mondigiruva ebinesare… //2//
Atan bala nam’ma tumbalu, karegaḷannu
kariyuvevu… //2//
Santoṣhada dina banditu, rakṣaka janisi
bandanu… //2//
Haḍuva koṇḍaḍuva, dinavella stuti haḍuva… //2//
Santoṣhada dina banditu, rakṣhaka janisi
bandanu… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*