ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ – Sajiva yagnavagi

575

ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ… ನನ್ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸುವೇ…
ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರುವೇ… //2//
ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಕರ್ತನೇ, ನೆಲಸಯ್ಯ ನಿರಂತರವೂ… //2//
ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ… ನನ್ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸುವೇ…
ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರುವೇ…

ಲೋಕಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯೆನು ನಾ,
ಲೋಕದ ವೇಷವ ಧರಿಸೆನು ನಾ… //2//
ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿನ್ ಚಿತ್ತ
ಅರಿತು ಬಾಳಬೇಕು… //2//
ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಕರ್ತನೇ, ನೆಲಸಯ್ಯ ನಿರಂತರವೂ… //2//
ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ… ನನ್ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸುವೇ…
ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರುವೇ…

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ… //2//
ನನ್ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರಲಿ… //2//
ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಕರ್ತನೇ, ನೆಲಸಯ್ಯ ನಿರಂತರವೂ… //2//
ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ… ನನ್ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸುವೇ…
ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರುವೇ…

ನನ್ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ನಿನದಾಗಲಿ,
ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ… //2//
ಉನ್ನತ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ ಜೀವ ಇರುವರೆಗೂ… //2//
ನಿನಗೆ ನಾ ಸ್ವಂತ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವೇ,
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ, ನಿನ್ ಚಿತ್ತಮಾಡುವೆನು… //2//
ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಕರ್ತನೇ, ನೆಲಸಯ್ಯ ನಿರಂತರವೂ… //2//
ಸಜೀವ ಯಗ್ನವಾಗಿ… ನನ್ ದೇಹ ಅರ್ಪಿಸುವೇ…
ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರುವೇ…

Sajiva yagnavagi… Nan deha arpisuve…
Kr̥upeya niḍiruve… //2//
Arpisuve kartane, nelasayya nirantaravu… //2//
Sajiva yagnavagi… Nan deha arpisuve…
Kr̥upeya niḍiruve…

Lokamargadi naḍeyenu na,
lokada veṣhava dharisenu na… //2//
Nutana manas’sannu hondi, nin
chitta aritu baḷabeku… //2//
Arpisuve kartane, nelasayya nirantaravu… //2//
Sajiva yagnavagi… Nan deha arpisuve…
Kr̥upeya niḍiruve…

Nanna hr̥udaya dhyanavella, ninage samarpakavagirali… //2//
Nan baya matu ella, ninage meccuge agirali… //2//
Arpisuve kartane, nelasayya nirantaravu… //2//
Sajiva yagnavagi… Nan deha arpisuve…
Kr̥upeya niḍiruve…

Nan ase bayake ninadagali,
nin mele pritiyu heccagali… //2//
Unnata seve maḍabeku, nan jiva iruvaregu… //2//
Ninage na svanta, ninnondige iruve,
jivanta dinavella, nin cittamaḍuvenu… //2//
Arpisuve kartane, nelasayya nirantaravu… //2//
Sajiva yagnavagi… Nan deha arpisuve…
Kr̥upeya niḍiruve…

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*