ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ – Samadhanakke karaṇa kartanu

242

ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತನು
ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೈತಾನನು || 2 ||
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯಜಮಾನನೇ
ಆರಾಧನೆ ಮಹೊನ್ನತನೆ || 2 ||

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು || 2 ||
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೆಹೋವ ರಫಾ
ಆರಾಧನೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ || 2 ||
|| ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ||

ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು
ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ || 2 ||
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು
ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು || 2 ||
|| ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ||

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯು
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಉದ್ದಾರವು || 2 ||
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ
ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಯೇ || 2 ||
|| ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ||

 

 

 

 

 

 

 

 

Samadhanakke karaṇa kartanu
galibilige karaṇa saitananu || 2 ||
halleluya yajamanane
aradhane mahonnatane || 2 ||

ninnindale nanage biḍugaḍeyu
ninnindale nanage aroghyavu || 2 ||
halleluya yehova rapha
aradhane yehova nis’si || 2 ||
|| samadhanakke ||

ninna vakyave kalige dipavu
nanna darige adu beḷakagide || 2 ||
halleluya lokakke beḷaku
aradhane nanna baḷige beḷaku || 2 ||
|| samadhanakke ||

ninnindale nanage nem’madiyu
ninnindale nanna uddaravu || 2 ||
halleluya abhivr̥d’dhiye
aradhane asirvadada nidhiye || 2 ||
|| samadhanakke ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*