ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನು ನೀ –Sarvasaktanada devanu ni

328

ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನು ನೀ || 4 ||

1 ) ಬನ್ನಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸೋಣ || 4 ||

2 ) ಬನ್ನಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸೋಣ || 4 ||

3 ) ಬನ್ನಿ ಕೃತಘ್ನತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ || 4 ||

4 ) ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸೋಣ || 4 ||

Sarvasaktanada devanu ni || 4 ||

1) banni haḍutta stutisoṇa || 4 ||

2) banni kuṇiyutta stutisoṇa || 4 ||

3) banni kr̥taghnate sallisoṇa || 4 ||

4) kai taṭṭutta stutisoṇa || 4

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*