ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯ – Sarvasaktanu athisaya karya

373

ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯ,
ನಮ್ ಜೀವಿತಾದಿ ಮಾಡಿದನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು, ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ,
ತನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ,
ಆತ ದೇವಾನಾಗಿ ಬಂದನು,
ಗೋದಲೆಯಲಿ ಜನಿಸಿದ,
ದಾಸಾರೂಪ ಧರಿಸಿದ, ಧೀನನಾಗಿ ಬಂದನು…

ನನ್ ಮನವೇ… //2//  ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2//   ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ನನ್ ಮನವೇ… //2//    ನನ್ ಪ್ರೀಯನ… //2//
ಹೊಗಳೂವುದು… //2//    ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//

ಸರ್ವವಲ್ಲವ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವ,
ಸಕಲ ಪಾಪ ನೀಗಲೂ ಜನಿಸೀದನೂ…
ಆಲೋಚನೆಯಾದವ,
ಸರ್ವಲೋಕದ ಒಡೆಯನು,
ದೇವಾ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾ…

ಲೋಕ ಸೈನ್ಯ ಹೊಗಳಲು,
ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯ ಸ್ತುತಿಸಲು,
ಒರುವರ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ,
ಸಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ…

ನನ್ ಮನವೇ… //2//    ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2//    ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//
ನನ್ ಮನವೇ… //2//    ನನ್ ಪ್ರೀಯನ… //2//
ಹೊಗಳೂವುದು… //2//    ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//

ಅದ್ಬುತ, ಅತಿಶಯ, ಆಲೋಚನೆ, ಕರ್ತನೂ…
ನಿತ್ಯನೂ ನರಂತರವೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವ,
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ನನ್ನೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ…

ನನ್ ಮನವೇ… //2//   ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿ… //2//
ಉಲ್ಲಾಸಿಸು… //2//    ಎಂದೆಂದಿಗೂ… //2//

 

 

 

 

 

 

Sarvasaktanu athisaya karya,
nam jivitadi maḍidanu.
Parisud’dha devaru, kanikaravuḷḷava,
tan vagdana neraverisida,
ata devanagi bandanu,
godaleyali janisida,
dasarupa dharisida, dhinanagi bandanu…

Nan manave… //2// Kartanalli… //2//
Ullasisu… //2// Endendigu… //2//
Nan manave… //2// Nan priyana… //2//
Hogaḷuvudu… //2// Endendigu… //2//

Sarvavallava samadhana niḍuva,
sakala papa nigalu janisidanu…
Alochaneyadava,
sarvalokada oḍeyanu,
deva balakanagi bhumige banda…

Loka sain’ya hogaḷalu,
paraloka sain’ya stutisalu,
oruvara noḍi beragagi,
san̄cakariyagi janisida…

Nan manave… //2// Kartanalli… //2//
Ullasisu… //2// Endendigu… //2//
Nan manave… //2// Nan priyana… //2//
Hogaḷuvudu… //2// Endendigu… //2//

Adbuta, athisaya, alocane, kartanu…
Nityanu narantaravu upakara maḍuvava,
nam’mondige mataḍu nannesuve, yesuve…

Nan manave… //2// Kartanalli… //2//
Ullasisu… //2// Endendigu… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*