ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವನು-Srustiya kartanu nammondigivanu

459

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿ ವನು

ಎಲ್ಲಾಕಾಲದ್ಲಲೂ ಅತ ಯೇಸುವು

ನಮ್ಮ ಯೇಸುವು

1.ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಯ ನೊಗಗವನ್ನು

ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು

ಯೇಸುವಿನ್ ಹಿಂದೆಯೇ – 2 –

  1. ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಜನರಾಗಿ

ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು

ನಮ್ಮನು ನಡೆಸು – 2 –

3.ಜಯವು ನಮ್ಮದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿರಲಿ

ಮಹಿಮೆಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಸಲ್ಲಾಲಿ

ದೇವಗೆ ಸಲ್ಲಾಲಿ – 2 –

Sr̥ṣṭiya kartanu nam’mondigi vanu

ellakaladlalu ata yesuvu
nam’ma yesuvu

1.Ella samayadalli nam’maya nogagavannu
hottukoṇḍu hoguvevu
yesuvin hindeye – 2 –

seveya bharavannu hottanta janaragi

munde munde hogalu

nam’manu naḍesu – 2 –

3.Jayavu nam’made nirikṣe namagirali

mahimeye devarige endendu sallali

devage sallali – 2 –

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*