ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ – Sain’yagaḷa kartanu, nam’ma kuḍa

279

ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಳ ರಣಭೇರಿ ಭಾರಿಸುವೆನು… //2//
ದೃಢಪಡಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕ್ಕೋ,
ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬೆಳಕಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು… //2//

1.ನಾವೂ ಕಾಲೀಡುವ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ
ಕರ್ತನಾ ಗ್ರಾಮವೆಲ್ಲ,
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ… //2//
ದೃಢಪಡಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕ್ಕೋ,
ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬೆಳಕಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು… //2//

2.ದೇವ ಮಂಜೂಷವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು,
ಜಯ ಕಹಳೆ ಊದಿ,
ಸೈತಾನನ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವೋಣ…. //2//
ದೃಢಪಡಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕ್ಕೋ,
ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬೆಳಕಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು… //2//

3.ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಭಾರತವ ತೋಳೆಯೋಣ,
ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ… //2//
ದೃಢಪಡಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕ್ಕೋ,
ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬೆಳಕಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು… //2//

4.ಇಂದು ಯುದ್ಧಾಯುದ್ಧ ಧರಿಸಿ,
ವೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ,
ಶಿಲುಬೆ ದ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸೋಣ… //2//
ದೃಢಪಡಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕ್ಕೋ,
ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬೆಳಕಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು… //2//

 

 

 

 

 

Sain’yagaḷa kartanu, nam’ma kuḍa iddane.
Halelluyaḷa raṇabheri bharisuvenu… //2//
Dr̥uḍhapaḍisu ninnannu hottukko,
shilubeyannu ninna baḷina
beḷakali yesuvannu… //2//

1.Navu kaliḍuva sthaḷavella
kartana gramavella,
yesuvina namadalli prarthisoṇa… //2//
Dr̥uḍhapaḍisu ninnannu hottukko,
shilubeyannu ninna baḷina
beḷakali yesuvannu… //2//

2.Deva man̄juṣhava hottukoṇḍu,
jaya kahaḷe udi,
saitanana koṭeya keḍavoṇa…. //2//
Dr̥uḍhapaḍisu ninnannu hottukko,
silubeyannu ninna baḷina
beḷakali yesuvannu… //2//

3.Nam’ma yesuvina raktadinda
bharatava toḷeyoṇa,
paraloka sain’yavagi horaḍoṇa… //2//
Dr̥uḍhapaḍisu ninnannu hottukko,
shilubeyannu ninna baḷina
beḷakali yesuvannu… //2//

4.Indu yud’dhayud’dha dharisi,
vira hejje hakoṇa,
shilube dvajavannu harisoṇa… //2//
Dr̥uḍhapaḍisu ninnannu hottukko,
shilubeyannu ninna baḷina
beḷakali yesuvannu… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*