ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ನಿನ್ನ – Stuthige mahimege patra nine

589

ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ
ಹಾಡುವೆವು,
ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತಿದೆ
… //2//
ಆರಾಧನೆ… //4//

1.ಇಬ್ಬರು-ಮೂವರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನೆನೆದಾಗ
… //2//
ಬರುವೆ ಎಂದವನೇ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವನೇ
… //2//
ಆರಾಧನೆ… //4// – ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ

2.ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ಹರಡಿತ್ತಪ್ಪ…
//2//
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ಹರಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ
ಹರ್ಷವಪ್ಪ… //2//
ಆರಾಧನೆ… //4// – ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ

3.ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ, ಎಂಥಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ
… //2//
ನೀ ಇಳಿದೂ ಬರುತಿರುವೇ, ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯ ನೀ ತೋರುವೆ
… //2//
ಆರಾಧನೆ… //4// – ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ

Stuthige mahimege patra nine, ninna stuthisi
haḍuvevu,
kr̥upeyu haraḍuttide ninna mahime
eḷiyutide… //2//
Aradhane… //4//

1.Ebbaru-muvaru seri ellaru ninna nenedaga
… //2//
Baruve endavane, nanna stuthiyalli baḷuvavane
… //2//
Aradhane… //4// – Stuthige mahimege

2.Nam’ma ella stotradalli ninna kr̥upeyu haraḍittappa… //2//
Ninna kr̥upeyu haraḍuvaga, ninna mahime harṣhavappa… //2//
Aradhane… //4// – Stutihge mahimege

3.Ninna mahime paḍisuva, entha sthanadallu
… //2//
Ni eḷidu barutiruve, hosa vismaya ni
toruve… //2//
Aradhane… //4// – Stuthe mahimege

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*