ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ-Sthutige yogyane manakke patrane

582

ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ
ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ
ಅರ್ಹನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

1.ಸ್ವರ್ಗಿಯ ದೂತರು ಸ್ತುತಿಸುವರು ನಿನ್
ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ
ಆರಧಿಸ್ವರೂ ಶುದ್ದನು ಶುದ್ದನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿನಗೆ ಹಾಡು ವರು – ಆರಾಧನೆ

2.ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಅಡ್ಡಬಿಳ್ವರು
ನಿನ್ನನ್ನೆ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಆರಿಕೆ ಮಾಡ್ವರೂ
ಸರ್ವ ಜನರು ಸರ್ವ ಕುಲಗಳು
ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಧಿಸ್ವರೂ – ಆರಾಧನೆ

3.ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು
ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುವೆನು
ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆನು
ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು – ಆರಾಧನೆ

Stutige yogyane manakke patrane
stutige yogyane manakke patrane aradhanege
arhane
aradhane aradhane aradhane aradhane

1.Svargiya dutaru stutisuvaru nin
padakkeragi
aradhisvaru suddanu suddanu
parisud’dhanendu
ninage haḍu varu – aradhane

2.Bhunivasigaḷu aḍḍabiḷvaru
ninnanne prabhu endu arike maḍvaru
sarva janaru sarva kulagaḷu
ninnannu aradhisvaru – aradhane

3.Nannaya jivitavannu yesu
ninnaya padakke eraguvenu
ninagagi nanu jivisuvenu
nannannu svikarisu – aradhan

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*