ಹತ್ತು ಸಾವೀರರಲಿ ಆತಿ ಸುಂದರನೆ-Hattu savirarali ati sundarane

644

ಹತ್ತು ಸಾವೀರರಲಿ ಆತಿ ಸುಂದರನೆ
ಶಾರೋನಿನ ರೋಜಾ ಹೂವೇ
ಉದಯಿಸವ ತಾರೆಯೇ

ದೇವಾ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಧಾನ್ಯ ರಮಣೀಯ
ಮಾಡಲಿಂಗನೆ ಮನೋಹರನೇ
ಮಹೋಹ್ನತನೆ ನಾ ನಿನ್ನನೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಹತ್ತು ಸಾವೀರರಲಿ ಆತಿ ಸುಂದರನೆ
ಶಾರೋನಿನ ರೋಜಾ ಹೂವೇ
ಉದಯಿಸವ ತಾರೆಯೇ

ದೇವಾ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಧಾನ್ಯ ರಮಣೀಯ
ಮಾಡಲಿಂಗನೆ ಮನೋಹರನೇ
ಮಹೋಹ್ನತನೆ ನಾ ನಿನ್ನನೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ

Hattu savirarali ati sundarane
saronina roja huve
udayisava tareye

deva ninna nama eṣṭo madhura
deva ninna dhan’ya ramaṇiya
maḍaliṅgane manoharane
mahohnatane na ninnane
pritisuvenu endendigu

hattu savirarali ati sundarane
saronina roja huve
udayisava tareye

deva ninna nama eṣṭo madhura
deva ninna dhan’ya ramaṇiya
maḍaliṅgane manoharane
mahohnatane na ninnane
pritisuvenu endendigu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*