ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ – Habba maḍoṇa habba maḍoṇa

561

ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ
ಯೇಸು ನನಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು
ಕೂಡಿ ಬರೋಣ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ
ಯೇಸು ನಿನಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್

1.ಪರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ
ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್

2.ಈಹೊತ್ತು ಬೆಥ್ಲೇಹೆಮ್ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಹುಟ್ಟಿದನೆ
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್

3.ನಡುಗದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನೋಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಇಮ್ಮನುವೆಲ ಇಮ್ಮನುವೇಲ
ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್

Habba maḍoṇa habba maḍoṇa
yesu nanagagi janisidanu
kuḍi baroṇa seri heḷoṇa
yesu ninagagi janisidanu
happy happy chrismas
welcome happy new year

1. Paradalli devarige mahime mahime mahime
bhulokadalli manuṣyarige samadhana
samadhana samadhana
happy happy chrismas
welcome happy new year

2.Ehottu bethlehem obba rakṣaka huṭṭidane
atane nam’ma rakṣhaka yesu yesu yesu
happy happy chrismas
welcome happy new year

3.Naḍugadiru hedaradiru yesu ninnondigiddane
atane nam’ma rakṣhaka im’manuvela im’manuvela
happy happy chrismas
welcome happy new year

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*