ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು – Haḍi paḍi stutisuvenu

349

ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ… //2//
ಅಪ್ಪ ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಹರಸುವೆನು… //2//
ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಂದಾನಾನ ತಾನಾನೋ… //2//
ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ… //2//

1.ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವೇ, ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅಲೆ
ಮುಟ್ಟದೇ… //2//
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟುವೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ
ಮುಚ್ಚುವುದೇ… //2//
ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಂದಾನಾನ ತಾನಾನೋ… //2//
ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ… //2//

2.ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೇ, ಸದಾ ವೈರಿ
ಬಲವೆಲ್ಲ ತುಳಿವೇ… //2//
ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವೇ, ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೇ… //2//
ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಂದಾನಾನ ತಾನಾನೋ… //2//
ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ… //2//
ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ಯೇಸಪ್ಪ ರೂಪಿಸು ನಿನ್ನ
ಹಾಗೆಯೇ… //2//
ಹೊಸ ಬಲ ನಾ ಹೊಂದುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೇ… //2//

ತಾನೇ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಂದಾನಾನ ತಾನಾನೋ… //2//
ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ… //2//

 

 

 

Haḍi paḍi stutisuvenu, yesuvina mahimeyanu… //2//
Appa na koṇḍaḍuvenu, muttanniṭṭu harasuvenu… //2//
Tane tandana tano, tandanana tanano… //2//
Haḍi paḍi stutisuvenu, yesuvina mahimeyanu… //2//

1.Baṇḍe mele mane kaṭṭuve, maḷe gaḷi ale muṭṭade… //2//
Stutiyalli alaya kaṭṭuve, ninna mahime
nanna mucchuvude… //2//
Tane tandana tano, tandanana tanano… //2//
Haḍi paḍi stutisuvenu, yesuvina mahimeyanu… //2//

2.Vakyadalli nelegoḷḷuve, sada vairi
balavella tuḷive… //2//
Atmaninda abhiṣekave, sinhagaḷa bayi kaṭṭuve… //2//
Tane tandana tano, tandanana tanano… //2//
Haḍi paḍi stutisuvenu, yesuvina mahimeyanu… //2//
Devara pratirupave, yesappa rupisu ninna
hageye… //2//
Hosa bala na honduve, ninna seve na maḍuve… //2//

Tane tandana tano, tandanana tanano… //2//
Haḍi paḍi stutisuvenu, yesuvina mahimeyanu… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*